• پاسخ به سؤالات جدید 4 - طب سنتی و اسلامی

  صابون شغاری و گل سرشور استفاده کنید و پس از استحمام پوست سر را با روغن سیاهدانه , یکماه به نسخه ی سودا در وبلاگ عمل کنید پس از آن وضعیت را گزارش نمائید , سؤال شما ناقص است و بدین صورت امکان پاسخگویی وجود ندارد، شرح حال کاملتری , بعید میدونم چشام ضعیف باشن چون 2ماه پیش رفتم بیناییی سنجی و مشکلی نداشتمOnline Chat/چت آنلاین
 • ارزﯾﯽ ﻓﻌﻟﯿﺖ ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﯽ و ﻗﺪرت رﻧﮕﯽ ﮐﻮرﮐﻮﻣﯿﻦ در ﻣ - Iranian Food,

  اﺛـﺮات ﺣﻔـــــﻇﺘﯽ در ﻣﻘـــــﻞ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴـــــﯿﻦ B1 ﮔـــــﺰارش ﺷـــــﺪه اﺳﺖ( 8،11،12،14،18 ) ﻣﺤﻘﻘــن ﻣﺨﺘﻠﻔــﯽ , اﺳﺘﺤﺼﻟﯽ از آن ﻣﻧﻨﺪ ﮐﻮرﮐﻮﻣﯿﻦ، روﻏﻦ زردﭼﻮﻪ، ﻋﺼـره زردﭼﻮـﻪ و , را ﺮ , در روش اول رﺷـﺘﻪ ﻫـي ﻣﮐـروﻧﯽ ـ ﮐﻤـﮏ آﺳﯿب ﻪ ﻣﺪت 45 ﺛﻧﯿﻪ ﺧﺮد ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ از اﻟﮏ ـ ﻣـﺶ 30 ﻋﺒـﻮر , و دﯾﺪاري، ﺗﻔوت رﻧﮓ ﺳﻨﺠﯽ E Δ , ﻮده و اﻣﮑن ﮐﺸﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آﻧﻬ ﺪون رﻗﯿﻖ ﺳزي وﺟﻮد ﻧﺪاﺷـﺖ و درOnline Chat/چت آنلاین
 • مقاله ( محمد باسوتی ) - رنگ

  گزارش كار آموزي كارخانه رنگ " آسان رنگ " , حلال ها : مثل تينر 402، تولوئن، زايلن، بوتيل گليكول، روغن سويا و متانول , امکان سنجی استفاده از رنگ پودری به روش الکترواستاتيک در پوشش دهي , شود، پس ميتوان نتيجه گرفت كه، اغلب اجزايي كه در يك نرمساز ريز گلولهاي (Bead Mill) فرايند ميشوند در حيطه نانو فناوري جاي گرفتهاندOnline Chat/چت آنلاین
 • ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﯿﺮاﻣﻮﻟﻮﺳﯿﻮن ﯿﺘﻮﻣﯿﻦ ﻃﺮح - شرکت شهرکهای صنعتی,

  ﮔﺰارش اﻣﮑن ﺳﻨﺠﯽ ﻣﻘﺪﻣﺗﯽ , ﻓز روﻏﻦ ) آﻪ ﳏﻠﻮل در ﺁب ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻣﻲ ﺷﺪ اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن هي ﺁب در روﻏﻦ ﺁن دﺳﺘﻪ از اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن هﻳﻲ هﺴﺘﻨﺪ آﻪ , ﺁب و روﻏﻦ ﳑﻜﻦ اﺳﺖ در ﺻﻮرت اﺧﺘﻼط ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن دهﻨﺪ , ﺁﺳﻴب آﻠﻮ ﺋ ﻴﺪي از ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻪ آﻪ درون ﻳﻚ اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﻗﺮار دارد ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﻓﺻﻠﻪ ﲔ ﻣﻴﻠﻪ و ﺟﺪارﻩ داﺧﻠﻲ اﺳﺘﻮاﻧﻪOnline Chat/چت آنلاین
 • وانیلین-Vanillin - دانش روز | دانش روز

  در شرایطی که از وانیل (یا وانیلین) به مقدار زیاد استفاده میشود امکان پیش آمدن , از ترکیب وانیل با روغن کنجد یا آفتابگردان خمیری بدست میآید که از خشکی , وانیلین مدتها قبل از آنکه گزارش شود در رشته شیمی به صورتی که آن روی سطح , یی لیکور ضایعاتی مصرفی تخمیر شده از یا آسیاب sulphite pulp millمی باشد , نظر سنجی.Online Chat/چت آنلاین
 • مشخصات طرح شماره ۹۰۰۰۰۹۹۴

  پريستاين و همكاران (2001) اينكپسولاسيون روغن اسانسي هل با خشك كن پاششي را , شده و سپس عصاره به آن افزوده مي شود و در آسياب كلوئيدي هموژنيزه مي- گردد , با روش pH افتراقي و رنگ سنجي با با اسپكتروفتومتري جهت تعيين فاكتور هاي , بررسي امكان صنعتي شدن استخراج عصاره خام كلاله زعفران به عنوان افزودني هاي غذاييOnline Chat/چت آنلاین
 • ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

  نشــده اســت و امکانات و تجهیزاتی در اختیار آن ها قــرار نمی , کنفرانس به ارائه گزارش نشست های برگزارشده , اســتفاده از کولرهای روغن که بیــش از اين در , کنار ساير روش های طیف سنجی و الکتروشیمی، , دستگاه های آسیاب مرسوم به ذرات ظريف خردOnline Chat/چت آنلاین
 • مشاهده مقالات سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی در بانک تخصصی,

  به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapersir) در این کنفرانس 521 عنوان مقاله تخصصی شامل 5563 صفحه منتشر , اثر افزودن روغن هاي گياهي مارگارين و كنجد بر ويژگي هاي فيزيكوشيميايي و حسي پنير خامه اي , امكان سنجي توليد پنير موزارلا كم چرب , بهينه سازي نوشيدني هاي عملگرا با پسماند آسياب زيتونOnline Chat/چت آنلاین
 • ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﻳﻲ و ﺣﺴﻲ ﺳﺲ ﻣﻳﻮﻧﺰ ﺣوي اﻳﺰ

  ﺳﺲ ﻣﻳﻮﻧﺰ ﻧﻮﻋﻲ اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن روﻏﻦ در آب ﻮده و ﺗﺮﻛﻴﺒت اﺻﻠﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه آن , ﻟﺬا اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺪف اﻣﻜن ﺳﻨﺠﻲ ﻗﻠﻴﺖ اﺳﺘﻔده از ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از , آﺳﻴب ﺷﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم : ﺗﻬﻴﻪ اﻳﺰوﻟﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻣﻄﻖ ﻣﻄﻟﻌت اﻧﺠم ﺷﺪه ( Hassan et al, 2010; Zhu et al , اﻋﺪاد ﺮ ﻣﺒﻨي وزن ﺗﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﻧﺪ ﭘﻳﺪاري ﻣﻳﻮﻧﺰOnline Chat/چت آنلاین
 • مرکز ارائه طرحهای توجیهی فنی و اقتصادی

  تدوین طرح توجیهی و امکانسنجی فنی و اقتصادی احداث واحد صنعتی تولید انواع خوراک آماده دام , طرح توجیهی پرورش شتر مرغ (تولید گوشت ، تخم و روغن شترمرغ) ,, تولید ابزارآلات فولادی پزشکی (جراحی); تولید آسیاب و مخلوط کن برقی; توليد جعبه.Online Chat/چت آنلاین
 • مجله تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران، - Magiran

  بررسي عملكرد گياه دارويي رازيانه Foeniculum vulgare Mill در جهت هاي مختلف شيب در منطقه دماوند اكبر نجفي آشتياني ، محمدحسين لباسچي ص 33 چکيده مشاهده متن.Online Chat/چت آنلاین
 • Persian document maintenance and repair in cement,

  30 ا کتبر 2014 , اگر در مرحله آسیاب کردن کلینکر، علاوه بر کلینکر و سنگ گچ حدود 10 , 654 میلیارد ریال میباشد که در این گزارش فرض میشود به روش 14 درصد نزولی مستهلك گردد , حد امکان قبل از فرستادن پودر مواد خام به سیلوهای ذخیره ، آنرا خشك کرد , در صنعت سیمان آنالیز روغن روی تجهیزات زیر انجام می شود: 1 گیربکس ها.Online Chat/چت آنلاین
 • لیست کامل طرح های توجیهی | دانلود طرح توجیهی

  , طرح توجیهی تولید و بسته بندی روغن حیوانی طرح توجیهی تولید فرنچ فرایز (خلال , دانلود طرح توجیهی تولید گریس گرافیتی طرح امکان سنجی تولید گرانول.Online Chat/چت آنلاین
 • دانستنیهای خودرو

  30 نوامبر 2011 , بر اساس گزارش گیزمگ، قرار است این خودرو برای تولید انبوه مورد بررسی قرار گیرد و در , روغن موتور پس از مدتی کارکردن، به تدریج کیفیت خود را از دست میدهد , پمپ انژکتور اسیابی که روتور ان فقط حرکت دورانی دارد , خواهد شد، اما پیش از تولید، به منظور بازار سنجی، این خودرو به صورت CBU وارد بازار میشودOnline Chat/چت آنلاین
 • دانلود انرژی باد 2 (pdf 2901kb)

  هزاران س ال است كه انسان با استفاده از آسياب هاي بادي، تنها جزء بسيار كوچكي از آن , گرفتن روغن از دانه ه ا و بريدن چوب و تهيه پودر رنگ , نفتي گش ته كه امكان صادرات و مهم تر اينكه تبديل آن را , فصل دوم:پتانسيل سنجی سطحي انرژي باد 2Online Chat/چت آنلاین
 • فایل PDF

  ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﺭ ﺗﻼﺵ ﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﺗ ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺳﺨﺘﻲ، ﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺳﺨﺘﻲ ﺳﻨﺠﻲ ﻛﻪ ﺭﻭﺷﻲ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ، ﺳﺮﻳﻊ، ﺍﺭﺯﺍﻥ ﻭ ﺴﻴﺭ , ﻧﻜﺕ ﺍﻧﺠﻡ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺮﻳﻨﻞ ﻭ ﺭﻭﺵ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺩﻫﻲ ﻧﺘﻳﺞ ﺍﮔﺮ ﻓﺮﻭ ﺭﻭﻧﺪﻩ , ﻫﻨﮕﻡ ﺁﻣﺩﻩ ﺳﺯﻱ ﺩﻗﺖ ﺷﻮﺩ ﺍﺯ ﺍﻳﺠﺩ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﺳﺨﺘﻲ ﺳﻄﺢ ﻓﻠﺰ ﺗ ﺣﺪ ﺍﻣﻜﻥ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺷﻮﺩ ﻌﻨﻮﺍﻥ ﻣﺜﻝ ﺳﻄﺢ ﺁﺯﻣﻮﻧﻪ ﮔﺮﻡ ﻧﺸﺪﻩ ﻳ ﻛﺭ , ﻳﺪ ﺩﻗﺖ ﺷﻮﺩ ﺳﻄﺢ ﺗﻜﻴﻪ ﮔﻩ ﻋﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﺧﺭﺟﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﭘﻮﺳﺘﻪ، ﺭﻭﻏﻦ، ﺮﺍﺩﻩ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﺷﺪOnline Chat/چت آنلاین
 • صفحه اصلي

  , پایپینگ صنایع اعم از خطوط بخار ، آبداغ ،روغن داغ ، خطوط گاز و سوخت گازوئیل , دارویی کاربرد گسترده ای داشته و با شکل دهی به خمیر حاوی مواد اولیه امکان تولید Online Chat/چت آنلاین
 • مؤسسه علوم و فناوری رنگ و پوشش | شبکه دانش بنیان

  ارائه گزارش از فعالیتهای موسسه در اشکال و قالبهای مختلف به ریاست موسسه، , پاشش رنگ پودری; سیستمهای میکسر کابین پاشش رنگ پودری و مایع; آسیاب سه غلطکی , تهیه مرکبهای رسانای جوهرافشان; بررسی پایداری رزین آلکید هوا خشک بلند روغن در , بررسی و امکان سنجی استفاده از رزینهای تابش پز در مرمت و بازسازی کتیبههای.Online Chat/چت آنلاین
 • اصل مقاله (989 K)

  ﻣﺮﻛﺒﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻛﻪ ﺍﻣﻜﻥ ﺍﺳﺘﻔﺩﻩ ﻣﺠﺪﺩ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﻥ , ﺭﻭﻏﻦ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﻡ ﺁﺯﻣﻳﺸــﺕ ﻤﺪﺕ 2 ﺳﻋﺖ ﺩﺭ ﺁﻭﻥ , ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺼﻒ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﻄﻟﻌﺕ ﻗﺒﻠﻲ , ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻪ ﺮﺭﺳــﻲ ﻭ ﺍﻣﻜﻥ ﺳــﻨﺠﻲ ﺍﺳــﺘﻔﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﻮﺩﺭ , paper mill boiler, cement kilns and in road pavementOnline Chat/چت آنلاین
 • امکانسنجی - ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد

  امکان سنجی یا مطالعات امکان سنجی، ارزیابی و تجزیه و تحلیل پتانسیل یک پروژه , مطالعات امکانسنجی شامل فصلهای زیر میباشد: گزارش سابقه متقاضی، مطالعات.Online Chat/چت آنلاین
 • بررسی پتانسیلها و امکانسنجی کشت سویا در جلگه گلستان,

  ها و امکان سنجی کشت سویا در جلگه گلستان )تغذیه ای مناسب برای ایران زمین( , ی روغن خوراکی و کنجاله جهت دام و سایر مشتقات چندین گانه، باال رفتن قدرت خرید، , چربی و توده نیز در بدن می شود بنابر همین گزارش ،تأثیرات شبه هورمونی سویا تأثیر قابل , تخته چو ب تولیدات طبیعی بر روغن تولیدات سویا غذای اسیاب شده غذایOnline Chat/چت آنلاین
 • وبلاگ تخصصی مهندسی علوم دامی

  به گزارش سايت «ehow» روغن شتر مرغ غني از اسيدهاي چرب ضروري مانند امگا ۳، ۶ و ۹ است , های متابولیکی اسپرماتوزوا و در نتیجه امکان ذخیره سازی بطور نامحدود بدون کاهش , آسیاب کردن مواد غذایی موجب شکسته و خرد ،تخته ، پودر شدن وخراشیده شدن مواد , فوتوالکترون طیف سنجی- طیف سنجی جذبی- استفاده ازرادیکال نشانگرپایدارOnline Chat/چت آنلاین
 • ﻃﺮح تولید انواع آرد با درجات مختلف - شرکت شهرک های صنعتی,

  ﻃﺮح اﻣﮑن ﺳﻨﺠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ آرد ﺻﻔﺤﻪ 4: ﺷﻤره زﻧﮕﺮي 00 ﺗرﯾﺦ 1390 ﻓﺼﻞ اول ﺧﻼﺻﻪ ﮔﺰارش , ﻪ ﻫﻨﮕم آﺳﯿب ﮐﺮدن ﮔﻨﺪم ﺟﻮاﻧﻪ و ﺨﺸﯽ از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﯾ ﺳﺒﻮس ﮔﻨـــﺪم از ﻗﺴـــﻤﺖ آردي ﺟﺪا ﻣﯽ ﺷﻮد ,, ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﯽ 4 ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﯽ آزﻣﯾﺸﮕﻫﯽ Unit 18,000,000 18 ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﯽ 5 روﻏﻦ 225 LitOnline Chat/چت آنلاین
 • ایرنا - دزفول

  به گزارش ایرنا فرمانده انتظامی دزفول روز دوشنبه در تشریح این حادثه گفت: در پی اعلام , باشد گفت:در دزفول بخش خصوصی کارخانه فولاد ،روغن کشی و قارچ را با تلاش , دستی و گردشگری و نیز شهرداری دزفول بخشی از آسیاب های آبی دزفول واقع در , رئیس جمعیت هلال احمر دزفول نیز در این آئین، تجهیز هلال احمر به امکانات روز امدادی Online Chat/چت آنلاین
 • آثار جایگزینی پودر و روغن ماهی با منابع گیاهی در جیرة غذایی,

  منبع پروتئین و روغن جیرة گروه شاهد فقط شــامل پودر ماهی و روغن ماهی بود , اجزای جیره پس از آسیاب شدن با یکدیگر مخلوط , زیست سنجی و آنالیز ترکیب شیمیایی عضله , امکان پذیر است , همچنین، )1992( گزارش کردند ماهیان قزل آالی رنگین کمانOnline Chat/چت آنلاین
 • امکانسنجی فرمولاسیون سس مایونز فراسودمند با افزودن پودر,

  اﻣﮑن ﺳﻨﺠﯽ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن ﺳﺲ ﻣﯾﻮﻧﺰ ﻓﺮاﺳﻮدﻣﻨﺪ اﻓﺰودن ﭘﻮدر داﻧﻪ ﺰرك ﻣﺠﯿﺪ ﺷﯿﺮﻣﺤﻤﺪي 1، ﺻﺪﯾﻒ آزادﻣﺮد دﻣﯿﺮﭼﯽ 2، , ﻧﺘﯾﺞ ﻧﺸن داد ﮐﻪ ﺗﻤم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫ داراي ﺛﺒت ﻇﻫﺮي ﻣﻨﺳﺒﯽ ﻮدﻧﺪ و آﺛري از ﺟﺪاﺷﺪن روﻏﻦ، ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ ﻇﻫﺮي و رﺳﻮب ذرات ﭘﻮدر , ﻫي داﻧﻪ ﺰرك ﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪه در ﻧـن ﮔـﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ) 19( ﺮاي اﯾﺠد ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﻣﻌﻨـﯽ دار در ﻣﯿـﺰان آﻟﻔـ , داﻧﻪ ﺰرك از زار ﻣﺤﻠﯽ ﺗﻬﯿـﻪ و ـ آﺳـﯿبOnline Chat/چت آنلاین
 • امکان سنجی ساخت قهوه هسته خرما - جلسه اول - تبیان

  امکان سنجی ساخت قهوه هسته خرما - جلسه اول , همچنین پژوهش های متعددی در زمینه استخراج روغن هسته خرما صورت گرفته است , اگر هسته خرما را بسوزانید و آن را آسیاب کنید مژه های چشم را می رویاند و نور چشم را افزایش می دهد و سیاهی دلربایی به آن می بخشد یکی از قوی ترین و , فعالیت خود را به صورت گزارش تصویری برای ما ارسال نماییدOnline Chat/چت آنلاین
 • گزارش امکان سنجی پروژه - صندوق زمين و ساختمان مسكن شمال,

  1 آوريل 2016 , معاونت مالی منابع انسانی مدیریت سرمایه گذاری گزارش امکان سنجی پرو ژ ه مسکونی صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان مسکن شمال غرب.Online Chat/چت آنلاین
 • رازیانه

  ﮔﺰارش ﺷﺪه رﻗﻢ ﻣﺤﻠﻲ ﭼﻨﺪ ﺮاﺮ ﻣﻴﻧﮕﻴﻦ ﺻﻔت در رﻗﻢ اﺻﻼﺣﻲ ﻮد و ﻴﻦ ﺗﻴﻤرﻫي دﻣﻳﻲ ﺷـﻫﺪ ، ، 5 , ﻫﺪف از اﻳﻦ آزﻣﻳﺶ ﺿﻤﻦ اﻣﻜن ﺳﻨﺠﻲ ﻛﺸﺖ دﻳﻢ رازﻳﻧﻪ در دﻳﻢ , روﻏﻦ ﺛـﺖ ﻟﻴﻤـراز و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻣـﻮاد ﻓﻨﭽﻮن , اﺳﺘﺨﺮاج اﺳﻧ ﺲ را زﻳﻧﻪ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮاج اﺳﻧﺲ ، 100 ﮔﺮم از ﺬر ﮔﻴه آﺳﻴب ﺷﺪه را ﻪ ﻣﺪت 4Online Chat/چت آنلاین
 • رنگ خوراکي 7-10-90تکميل شده2222 - شرکت شهرک هاي صنعتي,

  ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻬﺮﮐﻬ ي ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺘن ﮐﺮﻣﻧﺸه ﻣﻄﻟﻌﻪ اﻣﮑن ﺳﻨﺠﯽ ﻣﻘﺪﻣﺗﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻧﮓ ﺧﻮراﮐﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮآﯾﻨﺪ , ر روﻏﻦ ) ﻪ روش ﮐﺮوﻣﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺳﺘ ﻮ ﻧﯽ - 2633 ISIRI اﺳﺘﻧﺪارد ﻣﻠﯽ رﻧﮕﻬي ﺧﻮراﮐﯽ ﻣﺠز ﺗﻮﺟﻪ ﻪ ﮐﺘب اﺳﺘﻧﺪارد ﻣﻠﯽ 1389: , ﮔﯿﻫن ﺗزه ﭘﺲ از ﻃﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ و ﮔﯿﻫن ﺧﺸﮏ ﺷﺪه ذﺧﯿﺮه ، ﻣﺴﺘﻘﯿﻤ در آﺳﯿب ﺧﺮد ﺷﺪه ﺗ , در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺮ اﺳس ﺮرﺳﯽ زار ﻣﺤﺼﻮل ، ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬدي ﻃﺮح 50Online Chat/چت آنلاین