• آجیل خورها بخوانند - باشگاه خبرنگاران

  ۲) آجیل شیرین: شامل مغز گردو، کشمش، توت خشک، مغز فندق، مغز پسته، مغز بادام , ۱۴)نگهداری آجیل و خشکبار در مکان های مرطوب، موجب کپک زدگی و قارچ زدگی آن ها می.Online Chat/چت آنلاین
 • اﺻﻮل ﺗﻐﺬﻳﻪ دام - دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

  ﺮاي ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺮﻳن ﻫﻮاي ﻓﺸﺮده ﻳ ﺗﺒﺨﻴﺮ در ﺧﻼء -3 ﺗﻮزﻳﻦ , ﮔﺮم از ﻧﻤﻮﻧﻪ آﺳﻴب ﺷـﺪه را در ﻛﭙﺴـﻮل ﭼﻴﻨـﻲ ﺗـﻮزﻳﻦ ﻧﻤﻳﻴـﺪ (b) , ﺗﻮزﻳﻦ ﻳﻚ ﻣﻘﺪار اﻧﺪﻛﻲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣده ﺷﺪه ﻛـﻪ در داﺧـﻞ ﻳـﻚ ﻮﺗـﻪ ﭼﻴﻨـﻲ ﻛﻮﭼـﻚ , ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻲ ﭘﺖ ﻪ آراﻣﻲ آب ﻣﻘﻄﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﻣﺮﻃﻮب ﻛﺮده و ﺳﭙﺲ در اﺗﻮو ﺧﺸﻚ ﻧﻤـﻮده ودوره در ﺣﺮارتOnline Chat/چت آنلاین
 • امکان استفاده از برگ خشک کاج - مجله علوم و فنون کشت های گلخانه,

  ﺍﻣﮑﻥ ﺍﺳﺘﻔﺩﻩ ﺍﺯ ﺮﮒ ﺧﺸﻚ ﻛﺝ، ﺿﻳﻌﺕ ﻻﺳﺘﻴﮏ، ﻣﻴﮑ ﻭ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺷﻠﺘﻮﮎ ﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺴﺘﺮ ﻛﺷﺖ ﮔﻮﺟﻪ , ﻓﺮﻧﮕﻲ ﺩﺭ ﻣﺳﻪ ﺳﺘﺮﻭﻥ ﮐﺸﺖ ﺷﺪﻩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻳﮏ ﻣﻩ، ﻮﺗﻪ ﻫ ﻪ ﺴﺘﺮﻫﻱ ﮐﺸﺖ ﺷﻣﻞ ﺮﮒ ﺧﺸﮏ ﻛﺝ , ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﻥ ﺍﺻﻔﻬﻥ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻣﺮﻃﻮﺏ ﺷﺪ ﺗ ﺍﻟﻴﻑ , ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺁﺳﻴﺏ ﻭ ﺩﺭ ﻇﺮﻭﻑ ﭘﻼﺳﺘﻴﮑﻲ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺷﺪﻧﺪOnline Chat/چت آنلاین
 • آشپزخانه سبز - بانوی شهر

  12 نوامبر 2016 , بهترین زمان برای کاشت بذر آویشن اول بهار است اما می توان بوته آن را هر زمان در گلدانی , خاک مناسب برای کاشتن آویشن باید خشک و ماسه ای باشد , خاک گلدان باید سبک و مرطوب باشد تا جوانه ها در عرض سه یا چهار روز سبز شوند , آن، سالی یکبار یک قاشق غذاخوری پوست تخم مرغ را آسیاب کنید و روی خاک گلدان بریزیدOnline Chat/چت آنلاین
 • ﺮﺭﺳﻲ ﻗﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﻣﺩﻩ ﺧﺸﻚ ﻭ ﺩﺭﺻﺪ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﻋﻠﻮﻓﻪ ﺳ

  ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﺯﻣﻳﺶ ﺻﻔﺗﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﺭﺗﻔﻉ ﻮﺗﻪ، ﺗﻌﺪﺍﺩ ﭘﻨﺠﻪ ﺩﺭﻫﺮ ﻮﺗﻪ ، ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻣﺩﻩ ﺧﺸﻚ، ﺍﺟﺰﺍﺀ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻋﻠﻮﻓﻪ ( ﺷﻣﻞ ﺳﻗﻪ، ﺮﮒ ﻭ , ﻛﻴﻔﻲ ﺮﺩﺍﺷﺖ ﺷﺪﻩ ﻮﺩﻧﺪ ﺍﺳﺘﻔﺩﻩ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺩﺳﺘﮕﻩ ﺁﺳﻴﺏ ﺮﻗﻲ ﻣﺶ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺁﺳﻴﺏ.Online Chat/چت آنلاین
 • 351 K - مجله تولید گیاهان زراعی

  ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻄﻟﻌﻪ اﺛﺮات ﺗﺮاﮐﻢ ﻮﺗﻪ و ﻣﻘﺪار ﻧﯿﺘﺮوژن ﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد، ﻧﯿﺘﺮات و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ذرت ﺳﯿﻠﻮﺋﯽ ( ﻫﯿﺒﺮﯾﺪ ﺳﯿﻨﮕﻞ ﮐﺮاس ) 704 , ذرت را ﻣﻘﺪار ﻧﯿﺘﺮوژن ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣده ﺧﺸﮏ ذرت را ﻣﻘﺪار ﻧﯿﺘﺮوژن در ﭘﻨﺞ ﻣﻨﻄﻘﻪ , 4-3 ﺮﮔﯽ در زﻣن ﻣﺮﻃﻮب ﻮدن ﺧک ﻣﺰرﻋﻪ ﻮﺗﻪ ﻫی اﺿﻓﯽ ﺗﻨﮏ ﺷﺪ رﻗﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔده ﻫﯿﺒﺮﯾﺪ ﺳﯿﻨﮕﻞ ﮐﺮاس 704 ﻮد , ﭘﺲ از آﺳﯿب ﻧﻤﻮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫی ﺧﺸﮏ ﺷﺪه، ﻣﻘﺪار.Online Chat/چت آنلاین
 • ﻣـﺸﻫﺪه - Sid

  ﻧﺴﺒﺖ ﻣده ﺧﺸﻚ ﮔﻞ، ﻧﺴﺒﺖ وزن ﮔﻠﺒﺮگ ـﻪ ﮔﻞ، ﺗﻌﺪاد ﮔﻞ در ﻮﺗﻪ، وزن ﺗﺮ ﮔﻞ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﮔﻞ در ﻮﺗﻪ , Mill ) در ﻋﺮﺻﻪ ﻛﺸورزي ﻛﺸﻮر ﻪ وﻳﮋه در اﺳﺘن ﻛﺮﻣن ﻣﺮﻫﻮن ﺳزﮔري، ﻗﻨﻋﺖ، ﻛـﻢ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ـﻮدن و ﺳـﻮدOnline Chat/چت آنلاین
 • زردچوبه - ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد

  ساقههای زیر زمینی گوشتی گیاه یا ریزوم جمعآوری شده و پس از جوشاندن در آب و سپس خشک کردن آسیاب شده و پودر زرد مایل به نارنجی تهیه میگردد زردچوبه عمدهترین ادویه.Online Chat/چت آنلاین
 • چای لب دوز و لب سوز چیست؟ - کرمان ما

  رکاب :گیاه چای به صورت بوته، درختچه یا درختی است با نام عملی THEA SINENSIS یا CAMELIA که از خانوادهی , از قرار دادن چای خشک در محیط مرطوب خودداری کنید , 6-چای دارچین: (چند قلم آسیاب نشده)در یک قوری( 2 لیوان آب سرد)به همراه مقداری نباتOnline Chat/چت آنلاین
 • تأثـیر کاربرد کودهای آلی و زیستی بر برخی صفات مورفولوژیک و,

  همچنین بیشترین وزن خشک بوته (۵/۲۶ گرم در بوته) در تیمار مصرف ۱۰ تن کمپوست همراه با ۶ تن ورمی کمپوست و کود زیستی و نیز بیشترین عملکرد خشک پیکره.Online Chat/چت آنلاین
 • برکههاي اسفنجي و خزه زارها

  26 جولای 2015 , آبگیرهای خزه ای از خزه خشک، خزه مرطوب و کود گیاهی شکل می گیرند بوته های خلنگ که ریشه هایشان درون خزه ها و بقایای گیاهی فرو رفته اند سطح این.Online Chat/چت آنلاین
 • تازه های پزشكى، نانو و گياهان دارويى - شرکت داروسازی باریج,

  و وزن تــر و خشــک بوتــه توســط تــرازوی دیجیتــال بــا دقــت 0/01 گــرم انــدازه , آزمایشـگاه و در سـایه، گیـاه بـا اسـتفاده از آسـیاب معمولـی پـودر شـده و مقـدار 1 گـرم.Online Chat/چت آنلاین
 • اکسيدانی تاثير فاصله کاشت و دور آبياري بر عملکرد، بازده اسانس,

  داشت مقايسه ميانگين ها نشان داد که بيشترين وزن تر و خشک بوته در تيمار آبياري هر روز و فاصله کاشت 11 , آنتي اکسيدان، بازدهي اسانس، تراکم بوته، گياه دارويي، مرزه بخ تياري , گياهي خشک شده توسط آسياب برقي داراي الک با منافذ به قطر دوOnline Chat/چت آنلاین
 • ﺗﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﻧﻴﺘﺮوژن و ﻓﺴﻔﺮ ﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺮ و ﺧﺸﻚ ﺮگ و,

  در ﻫﻜﺘر ﻮدو ﻻﺗﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﺸﻚ ﺮگ، ﺳﺮ ﺷﺧﻪ ﮔﻞ دار و ﺗﻌﺪاد ﺷﺧﻪ ﻓﺮﻋﻲ ﻣﺼﺮف 400 , دﻫﻲ ﺗﻚ ﻮﺗـﻪ در ﺗﻴﻤر ﻛﻮدي 90 ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘـر ﺪﺳـﺖ آﻣـﺪ ( ﻛﺮﻣﻲ و ﺧﻮﺷﺨﻮي، 1385 ) ﻋﻠﻴﺰادهOnline Chat/چت آنلاین
 • YUCEBAS

  آسیاب گندم خشک و مرطوب شرکت ماشین آلات یوجه باش از دو قسمت تشکیل شده است سمت راست دستگاه که قسمت اول آن می باشد (بخش شکننده) دارای دو عدد ظرف جمع آوری.Online Chat/چت آنلاین
 • بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بر عملکرد گیاه دارویی کاسنی,

  صفات وزن تر و خشک اندام هوایی و ریشه در تراکم 10 بوته در مترمربع و صفات تعداد شاخه های جانبی و ارتفاع ساقه در تراکم 5 بوته در متر مربع دارای بیشترین عملکرد.Online Chat/چت آنلاین
 • محصوالت پودری و سبزی خشک

  و خشک شدن به رنگ قرمز درآمده و پس از آسیاب، بسته بندي و روانه بازار مي شود , بوتة چیني را روي شعله بین 500 - 550 درجه سلسیوس به مدت 3 تا 5 ساعت قرار دهید، به طوري , پرسش چرا فروشندگان سبزي یک الیه گوني مرطوب روي سبزي ها مي کشند؟Online Chat/چت آنلاین
 • دانلود : آنالیز_شیمیایی_آماده_سازی_نمونهpdf

  در این روش، یک گرم نمونه خشک را درون بوته تفلونی توزین نموده و به آن 5 ميلی , گراد آن را خشک می كنيم نمونه خشک شده را آسياب نموده؛ یک گرم از آن را توزین و بهOnline Chat/چت آنلاین
 • 6- خوراكهاي علوفه اي

  ﻮﺗﻪ ﻫي ﻗﻮي ﻣﻴﺪﻫﺪ و ﻨﺪرت ﺗﻮﺳﻂ درو ﻳ ﭼﺮاﻧﻴﺪن دام آﺳﻴﺐ ﻣﻴﺒﻴﻨﻨﺪ )2 در ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ , ﺧﺸﻚ ، ﺧﻮب ﺧﺸﻚ ﻧﺸﻮد و ﻣﺮﻃﻮب ذﺧﻴﺮه ﮔﺮدد ، ﻛﭙﻚ روي آن رﺷﺪ ﻣﻴﻜﻨﺪ و ﻛﻤرول را ﻪ دي , اﻟﻒ آﺳﻴب ذرت ﺧﺸﻚOnline Chat/چت آنلاین
 • 670 K - علوم سبزی ها

  اثر نیرتوژن بر درصد ماده خشك میوه و بوته معنا دار شد اثر تغذیه برگی بر , سپس در درجه حرارت 85 قرار داده شدند، منونه ها پس از 24 ساعت توزین و از اختالف وزن تر و خشك درصد ماده خشك , tomato )lycopersicon esculentum mill( The Journal of Soil.Online Chat/چت آنلاین